Informacje dla niepełnosprawnych - Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu


Tłumacz języka migowego

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz.1243) Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu informuje o usługach pozwalających na komunikowanie się z tutejszym Urzędem osób doświadczonych trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanych w ustawie „osobami uprawnionymi" poprzez korzystanie z poczty elektronicznej oraz przesyłanie faksów.

Świadczone usługi będą bezpłatne i realizowane podczas wizyty osoby uprawnionej w siedzibie Urzędu tj. w Jarosławiu przy ul. Słowackiego 2.

Zgodnie z art. 12 ust.1 wyżej cytowanej ustawy osoba uprawniona, która wyraża chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z tutejszym Urzędem /w sprawach, dla których właściwy jest Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu/ proszona jest o zgłoszenie tego faktu co najmniej na 3 dni robocze przed dniem skorzystania ze świadczenia (z wyłączeniem sytuacji nagłych) do:

Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu
ul. Słowackiego 2, 37-500 Jarosław
e-mail: rzjr@jaroslaw.praca.gov.pl 
faks : +48 16 62 12 188 wewn. 116;
tel. +48 16 62 12 188;

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę