Dane kontaktowe - Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu


Dane kontaktowe


Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu
 
Adres ul. Słowackiego 2, 37-500 Jarosław
 
Telefon +48 16 734 11 11
 
Faks +48 16 621 21 88 wewn. 116
   


Formy korespondencji

Adres do doręczeń elektronicznych:
e-Doręczenia
AE:PL-68264-13556-CJJRC-24
Poczta e-mail pup@jaroslaw.praca.gov.pl
rzjr@praca.gov.pl

Skrytka podawcza ePUAP

/PUP_Jaroslaw/SkrytkaESP

Portal praca.gov.pl

https://praca.gov.pl

Poczta tradycyjna

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu ul. Słowackiego 2, 37-500 Jarosław

Skrzynka podawcza

Skrzynka podawcza znajduje się przy drzwiach wejściowych przy ul. Słowackiego 2. W skrzynce można pozostawiać korespondencję. Prosimy, aby składane dokumenty były trwale spięte lub znajdowały się w kopertach wraz z podanym w sposób czytelny aktualnym numerem telefonu oraz adresem e-mail. Proszę nie wrzucać dokumentów w koszulkach plastikowych. Skrzynka opróżniana jest każdego dnia roboczego o godzinie 7.00 oraz o godz. 14.50. Dokumenty wpływające po godzinie 14.50 otrzymują datę wpływu dnia następnego.

Godziny pracy Urzędu
 
poniedziałek - piątek  700 - 1500

Godziny przyjmowania intresantów
 
poniedziałek - piątek  800 - 1400
 

Korespondencja z Urzędem

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję - (podanie, żądanie, wyjaśnienie, odwołanie, zażalenie) o której mowa w art. 63 par. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.2018.2096  z dnia 2018.11.05 z późn. zm.) otrzymanę drogą elektroniczną, która nie spełnia wymogów okreslonych w art. 63 par. 2 ww. ustawy.
Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:
  • osoby (imię i nazwisko) od której pochodzą,
  • adresu (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu) tej osoby,
  • przedmiot sprawy, której dotyczy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę