Pytania i odpowiedzi - Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu


Pytania i odpowiedzi (FAQ)

Kiedy osoba bezrobotna utraci status osoby bezrobotnej podejmując działalność gospodarczą ?

Kiedy osoba bezrobotna utraci status osoby bezrobotnej podejmując działalność gospodarczą -  czy z datą wpisu do ewidencji czy też rozpoczęcia działalności gospodarczej ?

Osoba bezrobotna utraci status osoby bezrobotnej z dniem rozpoczęciai działalności gospodarczej.

Kiedy można zarejestrować się jako osoba bezrobotna ?

Do rejestracji można przyjść najwcześniej dzień po ustaniu zatrudnienia, utracie prawa do renty, wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej.

W celu z uzyskania statusu osoby bezrobotnego  na dzień rejestracji osoba bezrobotna musi spełniać warunki określone w art. 2 ust.1 pkt 2  ustawy o promocji zatrudnienia ( … ).  

Jakie dokumenty wymagane są przy rejestracji ?

 • dowód osobisty, a w przypadku jego braku: inny dokument tożsamości ze zdjęciem, poświadczenie o zameldowaniu oraz potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie dowodu przez urząd miejski z podanym numerem ewidencyjnym PESEL,
 • świadectwa ukończenia szkoły, dyplom albo zaświadczenie o ukończonych kursach i szkoleniach,
 • wszystkie świadectwa pracy oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień, w tym w przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy - zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia brutto w rozbiciu na poszczególne miesiące,
 • dokument świadczący o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac, jeżeli taki dokument posiada (w tym decyzja o orzeczonym stopniu niepełnosprawności).

Dodatkowo, w poszczególnych przypadkach należy przedłożyć również inne dokumenty:

Osoby, które zlikwidowały działalność gospodarczą przedkładają:

 • wszystkie decyzje o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej            z  Urzędu  Miasta  lub  Gminy,
 • zaświadczenie z ZUS-u  o  okresie podlegania  i opłacania  składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Osoby, które  złożyły   wniosek  o  wpis  do  ewidencji  działalności gospodarczej  i  jej  nie  rozpoczęły  przedkładają:

 • decyzję z Urzędu Miasta lub Gminy o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej zawierającą datę podjęcia działalności gospodarczej.

Osoby, które zgłosiły do ewidencji działalności gospodarczej wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej przedkładają:

 • dokument potwierdzający zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej  z  podaniem  okresu  jej  zawieszenia.

Osoby, które wykonywały pracę w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub spółdzielniach kółek rolniczych lub spółdzielniach usług rolniczych będąc członkami tych spółdzielni przedkładają:

 • zaświadczenie o  okresie  trwania  umowy członkowskiej,
 • zaświadczenie określające podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy za poszczególne miesiące, dni obrachunkowe (roczne lub miesięczne).

Osoby, które pracowały na podstawie umowy zlecenie, umowy agencyjnej lub współpracowały przy wykonywaniu tych umów przedkładają

 • zaświadczenie o okresie trwania umowy,
 • zaświadczenie określające podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy za poszczególne miesiące.

Osoby, które wykonywały pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą przedkładają:

 • zaświadczenie o osiągniętych dochodach za poszczególne miesiące.

Osoby zwolnione z zakładów karnych lub aresztów śledczych przedkładają:

 • świadectwo zwolnienia,
 • zaświadczenie o wykonywaniu pracy w zakładzie karnym lub areszcie śledczym z wyszczególnieniem wynagrodzenia brutto za każdy miesiąc wraz z informacją, jak kwota stanowiła podstwę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,
 • świadectwo potwierdzające okresy zatrudnienia przed aresztowaniem.

Osoby, u których ustało prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy lub służby, renty szkoleniowej, przedkładają:

 • decyzję o  przyznaniu  oraz  odmowie  przyznania   renty   z   tytułu  niezdolności do pracy lub służby, renty szkoleniowej z ZUS-u dotyczące okresu pobierania renty,
 • w przypadku braku decyzji  zaświadczenie z ZUS-u dotyczące okresu pobierania renty.

Osoby, które po ustaniu zatrudnienia nabyły prawo do świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku chorobowego i je utraciły przedkładają:

 • decyzję o okresie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego,
 • zaświadczenie o podstawie wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego.

Osoby,  które  po  ustaniu  zatrudnienia,  innej  pracy  zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia działalności pobierały zasiłek chorobowy, macierzyński lub opiekuńczy przedkładają:

 • zaświadczenie z ZUS-u o okresie pobierania zasiłku z podaniem podstawy wymiaru tego zasiłku.

Osoby zwolnione z zasadniczej służby wojskowej, nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych, służby wojskowej pełnionej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, ćwiczeń wojskowych, okresowej służby wojskowej oraz zasadniczej służby w obronie cywilnej i służby zastępczej przedkładają:

 • książeczkę wojskową.

Osoby, które były zatrudnione lub wykonywały inną pracę zarobkową za granicą u pracodawcy zagranicznego w krajach Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego przedkładają:

 • dokument U1/formularz E301,
 • zaświadczenie dotyczące okresów zaliczanych przy przyznaniu świadczenia (dokument U1/formularz E301 wystawia instytucja właściwa danego państwa).

Osoby poprzednio nie wymienione, które podlegały ubezpieczeniu  z innego tytułu przedkładają:

 • zaświadczenie z ZUS-u dotyczące opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i  Fundusz Pracy.

Rejestracji nie dokonuje się w przypadku nie przedłożenia wymaganych dokumentów lub odmowy złożenia podpisu na karcie rejestracyjnej.

Jaka jest wysokość zasiłku ?

Wysokość zasiłku jest zróżnicowana;

 

 • do 5 lat stażu pracy przysługuje zasiłek w wysokości 80% zasiłku podstawowego,
 • od 5 do 20 lat stażu pracy przysługuje 100% zasiłku podstawowego,
 • co najmniej 20 lat stażu pracy przysługuje 120% zasiłku podstawowego.

Zasiłek dla bezrobotnych podlega waloryzacji z dniem 1 czerwca i jest wypłacany w okresach miesięcznych z dołu. Zasiłek za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę przysługującego zasiłku przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który przysługuje zasiłek.

Informacje o aktualnej  kwocie zasiłku mogą Państwo uzyskać bezpośrednio w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarosławiu, lub telefonicznie oraz za pośrednictwem naszego serwisu internetowego.

Czy można dokonać rejestracji jako osoba bezrobotna będąc na zasiłku chorobowym ?

Nie osoba bezrobotna na dzień rejestracji  nie może przebywać na zasiłku chorobowym, macierzyńskim czy też świadczeniu rehabilitacyjnym. 

Czy można zarejestrować się jako osoba bezrobotna w czasie odszkodowania w związku ze skróconym okresem wypowiedzenia ?

Tak, jednakże prawo do zasiłku będzie przysługiwało dopiero po okresie odszkodowania i zasiłek będzie pomniejszony o okres wypłaconego odszkodowania. 

Kiedy i na jaki okres przysługuje dodatek aktywizacyjny ?

Osobie bezrobotnej, posiadającej prawo do zasiłku przysługuje dodatek aktywizacyjny, jeżeli:

1/ w wyniku skierowania prze powiatowy urząd pracy podjęła zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę:

2/  z własnej inicjatywy podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową.

W przypadku pierwszym dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę  a otrzymywanym wynagrodzeniem , nie większej jednak niż 50% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust.1, przez okres, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.

W drugim przypadku dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości do 50 % zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust.1, przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.

Czy po zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach będzie przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych?

Niestety nie, podstawę składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej musi stanowić kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie.
 

Jak i kiedy powiadomić urząd pracy o podjęciu pracy ?

Bezrobotny jest zobowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku.
 

Co należy zrobić, aby przedłużyć okres pobierania transferowanego zasiłku dla bezrobotnych do Polski z 3 do 6 miesięcy?

Aby przedłużyć okres transferu zasiłku do Polski, osoba bezrobotna powinna przed upływem pierwszych 3 miesięcy transferu złożyć wniosek o jego przedłużenie w instytucji, która przyznała jej prawo do zasiłku. Osoba zainteresowana musi jednak uzasadnić, dlaczego nie udało jej się znaleźć pracy w ciągu pierwszych 3 miesięcy. Celem transferu zasiłku dla bezrobotnych jest bowiem poszukiwanie pracy przez bezrobotnego na terenie państwa, do którego zasiłek jest transferowany. Decyzję w sprawie przedłużenia okresu transferu zasiłku dla bezrobotnych do Polski podejmuje instytucja właściwa w państwie, w którym został przyznany zasiłek i z którego jest on transferowany. Unijne przepisy o koordynacji nie określają szczególnych okoliczności, w których okres transferu zasiłku powinien zostać przedłużony.

Co jeśli koszt szkolenia przekroczy wartość bonu szkoleniowego?

Powiatowy Urząd Pracy finansuje koszty szkolenia, badań lekarskich oraz przejazdu i zakwaterowania do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego. W przypadku przekroczenia kwoty określonej w bonie szkoleniowym bezrobotny pokrywa koszty przekraczające ten limit.

Chcę podjąć prace społecznie użyteczne

Prace społecznie użyteczne jest to forma wsparcia, skierowana do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, jednocześnie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej albo uczestniczących w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub w indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego.

Listę osób uprawnionych, które mogą być kierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy, sporządza kierownik ośrodka pomocy społecznej.

Organizowane są one przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub działalnością na rzecz społeczności lokalnej. Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia zawartego między starostą a gminą, na rzecz której prace społecznie użyteczne będą wykonywane. Powiatowy urząd pracy refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu.

Starosta refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 100% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu oraz osobie, uczestniczącej w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy na podstawie art. 50 ust. 2, skierowanych do wykonania prac związanych z realizacją codziennych obowiązków domowych na rzecz opiekunów osób niepełnosprawnych.

Za wykonywanie pracy w ramach prac społecznie użytecznych przysługuje świadczenie podlegające waloryzacji. Aktualną wysokość świadczenia znajdziesz na stronie Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki.

Chcę podjąć prace interwencyjne

Skierowanie do prac interwencyjnych może uzyskać osoba, która:

 • jest zarejestrowana jako bezrobotna w urzędzie pracy,
 • spełnia wymagania i kwalifikacje określone przez pracodawcę

Bon zatrudnieniowy

Informacje w tym zakresie znajdziesz na stronie dotyczącej Bonu zatrudnieniowego.

Bon szkoleniowy

Informacje w tym zakresie znajdziesz na stronie dotyczącej Bonu szkoleniowego.

Bon stażowy

Informacje w tym zakresie znajdziesz na stronie dotyczącej Bonu stażowego.

Bon na zasiedlenie

Informacje w tym zakresie znajdziesz na stronie dotyczącej  Bonu na zasiedlenie.

Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia

Prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług: pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego, pracy tymczasowej – jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292) i wymaga wpisu do rejestru agencji zatrudnienia.

Dokumentem potwierdzającym wpis do ww. rejestru jest – wydawany przez  marszałka województwa - certyfikat. Uprawnienie do świadczenia pracy tymczasowej wymaga osobnego certyfikatu. Rejestr agencji zatrudnienia prowadzony jest przez marszałków województw i publikowany w internecie na stronie: http://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz. Rejestr ten jest ogólnie dostępny i służy do weryfikacji podmiotów posiadających status agencji zatrudnienia.
Zobacz jak wygląda procedura.

Na stronie Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia znajdziesz informacje dotyczące agencji zatrudnienia z UE/EOG.

Procedurę dokonywania rejestracji określają przepisy art. 18e ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wniosek o wpis do rejestru składa się marszałkowi województwa, właściwemu dla siedziby podmiotu (w praktyce do właściwego Wojewódzkiego Urzędu Pracy). Wraz z wnioskiem należy dołączyć oświadczenie o treści podanej w art. 18e ust. 2 i 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz dowód dokonania opłaty w wysokości 200 zł na rachunek samorządu województwa.

Wzór wniosku o wpis do rejestru agencji zatrudnienia określony został: rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących działalności agencji zatrudnienia (Dz. U. poz. 1064)

Zgodnie z art. 18c ust. 1 pkt 4 ww. ustawy nie wymaga wpisu do rejestru agencji zatrudnienia świadczenie usług z zakresu agencji zatrudnienia przez przedsiębiorców zagranicznych posiadających uprawnienia i prowadzących zgodnie z prawem działalność w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogą korzystać ze swobody świadczenia usług na podstawie umów zawartych przez te państwa z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi i zamierzających świadczyć te same usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ww. przedsiębiorcy zagraniczni, przed rozpoczęciem działalności w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zobowiązani są do złożenia marszałkowi województwa, właściwemu dla miejsca świadczenia usług, zawiadomienia, na zasadach określonych w art. 19i ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Czy okres służby wojskowej wlicza się do okresu uprawniającego do pobierania zasiłku dla bezrobotnych?

Tak okres służby wojskowej wlicza się do okresu, od którego zależy nabycie prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Do 365 dni w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania zalicza się również okresy: zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, służby przygotowawczej, służby kandydackiej, kontraktowej zawodowej służby wojskowej, ćwiczeń wojskowych, okresowej służby wojskowej, terytorialnej służby wojskowej pełnionej rotacyjnie lub służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny oraz zasadniczej służby w obronie cywilnej i służby zastępczej, a także służby w charakterze funkcjonariusza, o którym mowa w ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. Prawo do zasiłku przysługuje również bezrobotnym zwolnionym z zasadniczej służby wojskowej lub okresowej służby wojskowej, jeżeli okres jej odbywania wynosił co najmniej 240 dni i przypadał w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy.

Jakie okresy są zaliczane do 365 dni uprawniających do zasiłku?

Do 365 dni uprawniających do zasiłku zaliczane są okresy:
 1. zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, służby przygotowawczej, służby kandydackiej, kontraktowej zawodowej służby wojskowej, ćwiczeń wojskowych, okresowej służby wojskowej, terytorialnej służby wojskowej pełnionej rotacyjnie lub służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny oraz zasadniczej służby w obronie cywilnej i służby zastępczej, a także służby w charakterze funkcjonariusza, o którym mowa w ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin;
 2. urlopu wychowawczego udzielonego na podstawie odrębnych przepisów;
 3. pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy lub służby, o której mowa w pkt 1, renty szkoleniowej oraz okresy przypadające po ustaniu zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej albo po  zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności, okresy pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli podstawę wymiaru tych zasiłków i świadczenia, z uwzględnieniem kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę;
 4. niewymienione powyżej, okresy, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, jeżeli podstawę wymiaru składek stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę;
 5. za które przyznano odszkodowanie z tytułu niezgodnego z przepisami rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy lub stosunku służbowego, oraz okres, za który wypłacono pracownikowi odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę;
 6. świadczenia usług na podstawie umowy uaktywniającej, o której mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
 7. pobierania renty rodzinnej, w przypadku gdy nastąpił zbieg prawa do tej renty z prawem do renty z tytułu niezdolności do pracy i wybrano pobieranie renty rodzinnej;
 8. sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przez osoby, o których mowa w art. 6a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych;
 9. pobierania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, jeżeli utrata prawa do nich była spowodowana śmiercią osoby, nad którą opieka była sprawowana; 
 10. zasadniczej służby wojskowej lub okresowej służby wojskowej, jeżeli okres jej odbywania wynosił co najmniej 240 dni i przypadł w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy.

Po jakim czasie nabywa się prawo do zasiłku?

Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy po spełnieniu warunków określonych w art. 71 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

Dodatkowo wpływ na datę nabycia prawa do zasiłku ma:
 • odmowa bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych, poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie;
 • niepodjęcie po skierowaniu szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac, o których mowa w art. 73a lub innej formy pomocy określonej w ustawie;
 • tryb rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego (np. porozumienie stron, wypowiedzenie pracownika, zwolnienie dyscyplinarne);
 • otrzymanie przewidzianego w odrębnych przepisach świadczenia w postaci jednorazowego ekwiwalentu pieniężnego za urlop górniczy, jednorazowej odprawy socjalnej,  zasiłkowej, pieniężnej po zasiłku socjalnym, jednorazowej odprawy warunkowej lub odprawy pieniężnej bezwarunkowej;
 • otrzymanie odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia umowy o pracę; 
 • odbywanie odpłatnej praktyki absolwenckiej i otrzymywanie  z tego tytułu miesięcznie świadczenia pieniężnego w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę;
 • posiadanie zgłoszonego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej; rozwiązanie stosunku pracy zawartego na podstawie skierowania przez urząd pracy do pracodawcy otrzymującego w ramach tego skierowania grant, świadczenie aktywizacyjne albo dofinansowanie wynagrodzenia przed upływem obowiązujących okresów.

Osoby uprawnione do skierowania do wykonywania prac społecznie użytecznych

Możesz zostać skierowany do wykonywania prac społecznie użytecznych, jeśli jesteś osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku, a jednocześnie korzystasz ze świadczeń pomocy społecznej albo uczestniczysz w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub w indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego.

Prace społecznie użyteczne mogą być wykonywane w wymiarze do 10 godzin tygodniowo.

Na jak długo możesz utracić status osoby bezrobotnej?

Status osoby bezrobotnej utracisz na okres:
 1. 120 dni w przypadku:
  1. pierwszej odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy albo innej formy pomocy ze strony powiatowego urzędu pracy bądź poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie,
  2. pierwszego przerwania z własnej winy szkolenia, stażu, realizacji indywidualnego planu działania lub wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określoną w ustawie,
  3. pierwszego przerwania z własnej winy udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja realizowanych przez powiatowy urząd pracy, inne podmioty na jego zlecenie lub przez ośrodek pomocy społecznej,
  4. pierwszego niepodjęcia szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie,
  5. pierwszego niestawiennictwa w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomienia w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa;
 2. 180 dni w przypadku:
  1. drugiej odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy albo innej formy pomocy ze strony powiatowego urzędu pracy bądź poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie,
  2. drugiego przerwania z własnej winy szkolenia, stażu, realizacji indywidualnego planu działania lub wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określoną w ustawie,
  3. drugiego przerwania z własnej winy udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja realizowanych przez powiatowy urząd pracy, inne podmioty na jego zlecenie lub przez ośrodek pomocy społecznej,
  4. drugiego niepodjęcia szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie,
  5. drugiego niestawiennictwa w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomienia w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa;
 3. 270 dni w przypadku:
  1. trzeciej i każdej kolejnej odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy albo innej formy pomocy ze strony powiatowego urzędu pracy bądź poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie,
  2. trzeciego i każdego kolejnego przerwania z własnej winy szkolenia, stażu, realizacji indywidualnego planu działania lub wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określoną w ustawie,
  3. trzeciego i każdego kolejnego przerwania z własnej winy udziału w działaniach
  4. w ramach Programu Aktywizacja i Integracja realizowanych przez powiatowy urząd pracy, inne podmioty na jego zlecenie lub przez ośrodek pomocy społecznej,
  5. trzeciego i każdego kolejnego niepodjęcia szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie,
  6. trzeciego i każdego kolejnego niestawiennictwa w powiatowym urzędzie pracy
  7. w wyznaczonym terminie i nie powiadomienia w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa.

Chcę odbyć staż

Do odbycia stażu może zostać skierowana każda zarejestrowana w urzędzie pracy osoba bezrobotna.

Decyzję o skierowaniu na staż podejmuje starosta (urząd pracy) w oparciu o ustalenia indywidualnego planu działania.

Osoba bezrobotna może uzyskać skierowanie na staż na kilka sposobów:
 • może porozumieć się z pracodawcą i on złoży do urzędu pracy wniosek o przyjęcie na staż (pracodawca może wskazać kandydata),
 • może złożyć wniosek o staż do właściwego powiatowego urzędu pracy,
 • może otrzymać propozycję udziału w stażu od pracownika urzędu pracy,
 • może otrzymać z urzędu pracy bon stażowy, jeśli jest to osoba, która nie ukończyła 30 roku życia.
Bon stażowy stanowi gwarancję skierowania przez urząd pracy osoby bezrobotnej na staż do wskazanego przez nią pracodawcy na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia tej osoby po zakończeniu stażu na okres 6 miesięcy.

Jakie prawa ma osoba bezrobotna?

Jako osoba bezrobotna masz prawo do:
 1. rejestracji we właściwym powiatowym urzędzie pracy po przedstawieniu niezbędnych dokumentów;
 2. zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli spełniasz ustawowe warunki do jego nabycia (dodatkowo jeżeli jesteś cudzoziemcem, który posiada zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 ust. 1 albo art. 126 ust. 1 (ustawa o cudzoziemcach -  Dz. U. z 2017r. poz. 2206, z późn. zm.), albo wizę wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to aby uzyskać status bezrobotnego i nabyć prawo do zasiłku musisz bezpośrednio przed rejestracją jako osoba bezrobotna być zatrudniony nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 6 miesięcy); 
 3. korzystania nieodpłatnie z usług rynku pracy, takich jak: pośrednictwo pracy na terenie kraju i za granicą, poradnictwo zawodowe w tym udział w zajęciach aktywizacyjnych, organizowanych w powiatowych i wojewódzkich urzędach pracy;
 4. skierowania do podmiotów, gmin, pracodawców, przedsiębiorców, agencji zatrudnienia, na subsydiowane zatrudnienie, np. w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie użytecznych, grantu na telepracę, świadczenia aktywizacyjnego po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub sprawowaniem opieki nad osobą zależną;
 5. ubiegania się o:
 1. ubezpieczenia zdrowotnego, o ile nie podlegasz ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu np. ubezpieczenie rolników w KRUS, z tytułu pobierania renty rodzinnej.

Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych to świadczenie, wypłacane osobom bezrobotnym przez powiatowe urzędy pracy po dokonaniu formalnej rejestracji i spełnieniu odpowiednich warunków.

Przejdź na stronę Zasiłek dla osób bezrobotnych, aby dowiedzieć się więcej.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych

Informacje w tym zakresie znajdziesz na stronie Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki.
Wyświetlanie 1 - 20 z 115 rezultatów.
Pozycji na stronę: 20

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę