Pytania i odpowiedzi - Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu


Pytania i odpowiedzi (FAQ)

Kiedy wojewoda wydaje decyzję o odmowie wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca?

Zezwolenie na pracę nie zostanie wydane, jeżeli pracodawca:
 • złożył wniosek zawierający nieprawdziwe dane lub fałszywe informacje, zataił prawdę lub podrobił dokument,
 • nie spełnił wymogów określonych w art. 88C i 88d (m.in. dotyczących informacji starosty)
 • został prawomocnie ukarany za wykroczenie  określone w art. 120 ust. 3-5 (m.in doprowadzenie cudzoziemca do nielegalnego wykonywania pracy)
 • w ciągu 2 lat od uznania za winnego popełnienia powierzenia cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy, został ponownie prawomocnie ukarany za podobne wykroczenie
 • został skazany za handel ludźmi lub poważne naruszenie prawa w kwestii zatrudniania pracowników.
Zezwolenie na pracę nie zostanie wydane także, jeżeli cudzoziemiec został umieszczony na "czarnej liście" wizowej.

Przedłużenie zezwolenia

Ważność zezwolenia na pracę może zostać przedłużona pod warunkiem złożenia odpowiedniego wniosku nie później niż miesiąc przed wygaśnięciem zezwolenia. W przypadku zezwoleń typu A informacja o lokalnym rynku pracy nie jest potrzebna jeśli pozycja/zawód pracownika pozostają niezmienione.

Opłaty za zezwolenie na pracę

Zezwolenie na pracę na okres nie dłuższy niż 3 miesiące: 50 zł.

Zezwolenie na pracę na okres przekraczający 3 miesiące: 100 zł.
 
Zezwolenie dla pracowników delegowanych w ramach świadczenia usług: 200 zł.
Przedłużenie zezwolenia: 50% opłaty za wydanie.

Kiedy wymagane jest zezwolenie na pracę?

Aby cudzoziemiec mógł wykonywać pracę w Polsce na podstawie zezwolenia musi posiadać tytuł pobytowy uprawniający go do wykonywania pracy w Polsce, o który ubiega się sam cudzoziemiec.

Cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pracę są uprawnieni do wykonywania pracy na terytorium Polski, jeżeli przybywają w Polsce:
 • na podstawie wizy, z wyjątkiem wizy, wydanej w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 1, 22 lub 23 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
 • na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku był uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, z wyjątkiem zezwolenia udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub
 • na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen lub
 • na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru Schengen lub
 • w ramach ruchu bezwizowego.
Pracodawca zamierzający zatrudnić lub zatrudniający cudzoziemca ma obowiązek sprawdzenia, czy posiada on ważny dokument uprawniający do pobytu Polsce, zrobienia kopii tego dokumentu i przechowywania jej przez okres zatrudnienia cudzoziemca. Obowiązki te dotyczą każdej formy zatrudnienia, zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i umowy cywilnoprawnej (np. umowy zlecenia, umowy o dzieło). Dokumentem uprawniającym do pobytu na terytorium Polski może być ważna wiza (np. wiza krajowa (symbol C) lub wiza Schengen (symbol D) lub zezwolenie pobytowe (i wydana na jego podstawie karta pobytu. Pracodawca powinien upewnić się także, że tytuł pobytowy cudzoziemca uprawnia go do podejmowania pracy na terytorium  RP. Nie wszystkie dokumenty pobytowe uprawniają do wykonywania pracy w Polsce (m.in. wiza turystyczna, tranzytowa, wydana w związku z korzystaniem z ochrony czasowej oraz wiza wydana w związku z przejazdem ze względów humanitarnych, interes państwa bądź zobowiązania międzynarodowe).

Niedopełnienie tych obowiązków pracodawcy powoduje, że wykonywanie pracy przez cudzoziemca pracy uznaje się za nielegalne, co wiąże się istotnymi sankcjami.

Zezwolenie typu C, D, E - pozostałe przypadki

Typ C - dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę u pracodawcy zagranicznego, delegowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym.

Typ D - dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę u pracodawcy zagranicznego, nie posiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, delegowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa).

Typ E - dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę u pracodawcy zagranicznego, delegowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 3 miesiące w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu, niż wskazany w pkt C i D.

Pracownicy delegowani w ramach transferów wewnątrzkorporacyjnych, podobnie jak wszyscy pracownicy delegowani, muszą mieć zapewnione warunki zatrudnienia nie gorsze niż określone w polskim ustawodawstwie pracy w sferach takich jak czas pracy, nadgodziny, płaca minimalna, BHP, prawa rodzicielskie itp.

Ponadto, obywatele państw trzecich delegowani do Polski powinni otrzymywać wynagrodzenie na poziomie nie niższym niż 70 procent średniej płacy w regionie w którym spodziewane jest wykonywanie przez nich pracy.

Pracodawca zagraniczny zobligowany jest do wyznaczenia przedstawiciela w Polsce, który gromadzi podstawowe dokumenty związane z zatrudnieniem, umożliwiające sprawdzenie, czy ww. warunki zostały spełnione (ewidencja czasu pracy, umowy, dowody płatności itp.)

W przypadku usług eksportowych (typ D) aplikujący musi dostarczyć szczegółowe informacje na temat umowy.

Zezwolenie typu B - dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę polegającą na pełnieniu funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców

W celu zatrudnienia cudzoziemca jako członka zarządu, firma musi wykazać poprzez odpowiednie dokumenty, że przynosi ona zyski (poziom rocznych zysków powinien przekraczać wysokość przeciętnego rocznego wynagrodzenia) oraz kreuje miejsca pracy (przynajmniej dwie osoby nie potrzebujące zezwolenia na pracę) – lub ma potencjał do osiągnięcia tych celów, przyczyniając się do importu nowych technologii lub innowacji.

Zezwolenie typu B wydawane jest na standardowy okres (do 3 lat), ale członkowie zarządów przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 25 osób mogą starać się o wydanie zezwolenia na okres do 5 lat.

Zezwolenie typu A - dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba znajduje się na terenie RP

Pracodawca musi uzyskać informację starosty o lokalnym rynku pracy, która potwierdza brak możliwości zrealizowania jego potrzeb kadrowych w oparciu o rejestry osób bezrobotnych i poszukujących pracy. W tym celu należy zgłosić ofertę pracy do urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce wykonywania pracy. Oferta nie powinna zawierać wymagań wyższych niż normalnie wymagane dla określonej pozycji (np. znajomość języka obcego w przypadku gdy nie jest to konieczne na danym stanowisku). W przypadku braku zarejestrowanych bezrobotnych o odpowiednich kwalifikacjach, PUP wydaje w ciągu 14 dni od zgłoszenia oferty odpowiednią informację. W przypadku odnalezienia potencjalnie zainteresowanych bezrobotnych lub szukających pracy, PUP organizuje między nimi rekrutację i wydaje informację w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia oferty.

Informacja z PUP zawiera opinię na temat porównywalności proponowanego wynagrodzenia z poziomem zarobków na lokalnym rynku pracy.

Niezależnie od sytuacji na rynku pracy wymagane jest, aby zagraniczny pracownik otrzymywał wynagrodzenie nie niższe niż płace pracowników lokalnych na porównywalnym stanowisku.

Zezwolenie typu A wydawane jest na okres do 3 lat, jednak dla osób zatrudnianych w Polsce po raz pierwszy okres ten może być skrócony, według kryteriów określonych w lokalnych uregulowaniach.

W niektórych sytuacjach uzyskanie ww. informacji starosty nie jest wymagane. Dotyczy m.in. to stanowisk lub zawodów określonych w liście zawodów deficytowych publikowanych przez wojewodów, obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Rosji i Ukrainy wykonujących prace pielęgnacyjno-opiekuńcze lub jako pomoc domowa oraz obywateli tych 6 krajów, którzy do tej pory pracowali na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy przez przynajmniej 3 miesiące, trenerów lub sportowców wykonujących pracę na rzecz klubu sportowego i in.

Jak uzyskać zezwolenie na pracę dla cudzoziemca?

Zezwolenia na pracę są wydawane przez wojewodów na wniosek pracodawcy. Zezwolenie określa podmiot powierzający wykonywanie pracy przez cudzoziemca, stanowisko lub rodzaj pracy wykonywanej przez cudzoziemca, najniższe wynagrodzenie, które może otrzymywać cudzoziemiec na danym stanowisku, wymiar czasu pracy oraz okres ważności zezwolenia. Wniosek o wydanie zezwolenia składa się w postaci formularza oraz dołącza do niego określone dokumenty. Istnieje 5 rodzajów zezwoleń na pracę (A,B,C,D,E). Procedury i kryteria wydawania zezwoleń różnią się w zależności od typu zezwolenia.

Więcej informacji na powyższy temat na stronie Zezwolenia na pracę.

Cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy w Polsce

Każdy cudzoziemiec, który na mocy przepisów nie jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę w Polsce, chcący podjąć zatrudnienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi posiadać odpowiednie zezwolenie.


Zezwolenia na pracę w Polsce nie muszą posiadać m.in., członkowie rodzin obywateli państw UE/EOG i Szwajcarii, cudzoziemcy, którym udzielono ochrony na terytorium RP (status uchodźcy, pobyt tolerowany), posiadający Kartę Polaka, nauczyciele języków obcych, absolwenci polskich szkół ponadgimnazjalnych i stacjonarnych studiów wyższych czy studenci studiów dziennych, posiadający w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenia na pobyt czasowy udzielone w związku ze studiami.


Do ważnej grupy wyjątków należą także obywatele 6 krajów: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Rosji i Ukrainy wykonujący pracę w przez 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy pod warunkiem posiadania oświadczenia podmiotu o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy.


Na stronie Zatrudnienie obywateli państw trzecich w Polsce poznasz kategorie cudzoziemców, którzy mogą wykonywać pracę w Polsce bez zezwolenia.

Powierzenie pracy cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia

Procedura uproszczona, nazywana także "procedurą oświadczeniową" pozwala obywatelowi jednego z 6 państw: Republiki Armenii, Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy wykonywać pracę w Polsce przez 6 miesięcy w okresie 12 następujących po sobie miesięcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.
Warunkiem skorzystania z procedury uproszczonej jest zarejestrowanie przez pracodawcę we właściwym ze względu na miejsce stałego pobytu lub siedzibę podmiot upowierzającego pracę powiatowym urzędzie pracy oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi, oraz posiadanie przez cudzoziemca dokument potwierdzający tytuł pobytowy w RP, uprawniający go do wykonywania pracy na terytorium RP.

Więcej informacji na stronie Powierzenie pracy na podstawie oświadczenia.

Zatrudnianie obywateli państw UE/EOG i Szwajcarii

Zgodnie z art. 45 TFUE swobodny przepływ pracowników opiera się na równym traktowaniu obywateli państw UE w zakresie wynagrodzenia oraz innych warunków pracy i zatrudnienia.

Osoby posiadające obywatelstwo państwa członkowskiego UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii mogą podejmować pracę w Polsce bez konieczności uzyskania pozwolenia na pracę.

Należy pamiętać, że każdy obywatel UE, EOG lub Szwajcarii oraz członek jego rodziny niebędący obywatelem tych państw, może przebywać na terytorium Polski do 3 miesięcy, bez konieczności zarejestrowania pobytu. W tym okresie każdy obywatel UE, EOG lub Szwajcarii jest obowiązany posiadać ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo. Członek rodziny niebędący obywatelem tych państw, obowiązany jest posiadać ważny dokument podróży oraz wizę, jeśli jest wymagana.

Jeżeli pobyt na terytorium Polski jest dłuższy niż 3 miesiące to każdy obywatel UE, EOG lub Szwajcarii jest obowiązany zarejestrować swój pobyt, a członek rodziny niebędący obywatelem tych państw jest obowiązany uzyskać kartę pobytu członka rodziny obywatela UE, EOG lub Szwajcarii. Więcej informacji znajdziesz na stronie Sieci Europejskich Ofert Pracy - EURES Polska.

Jakie są kary za zatrudnianie nielegalnie przebywającego cudzoziemca?

Pzzejdź do ulotki Skutki powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, aby dowiedzieć się, jakie sankcje grożą pracodawcom powierzającym wykonywanie pracy nielegalnym imigrantom.

Obowiązki pracodawcy zatrudniającego cudzoziemca

Zatrudnienie cudzoziemca związane jest z szeregiem obowiązków. Ich przestrzeganie jest istotną częścią regulacji dotyczących zezwoleń na pracę.

Przejdź na stronę Obowiązki pracodawcy, aby dowiedzieć się, jakie obowiązki ma pracodawca zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi.

Należy pamiętać także, że pracodawca zatrudniający cudzoziemca ma wobec niego takie same obowiązki jak wobec obywatela polskiego w zakresie:
 • zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia pracy  do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego  oraz comiesięcznego terminowego odprowadzania do ZUS składek odpowiedniej wysokości;
 • obliczania, pobierania i wypłacania zaliczek na podatek dochodowy;
 • przestrzegania przepisów Kodeksu Pracy. Żaden pracownik, niezależnie od obywatelstwa, nie może być dyskryminowany w miejscu pracy!

Unijne pośrednictwo pracy EURES

W celu wspierania mobilności pracowników na terenie państw członkowskich UE, EOG i Szwajcarii Komisja Europejska powołała sieć Europejskich Służb Zatrudnienia – EURES.

EURES to formalna sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia (urzędów pracy) oraz innych organizacji regionalnych, krajowych i międzynarodowych z państw członkowskich UE, EOG i Szwajcarii, która za pośrednictwem doradców EURES i asystentów EURES a także innego personelu organizacji partnerskich, świadczy usługi z zakresu unijnego pośrednictwa pracy oraz doradztwa z zakresu unijnej mobilności pracowników, w tym warunków życia i pracy w państwach członkowskich.

W Polsce sieć EURES jest koordynowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a usługi sieci są świadczone w każdym wojewódzkim i powiatowym urzędzie pracy. Zakres usług na poziomie wojewódzkim jest szerszy niż na poziomie powiatowym.

Przejdź na stronę Europejskiego Portalu Mobilności Zawodowej aby poznać szczegóły dotyczące oferowanych usług dla polskich pracodawców.

Chcę zatrudnić cudzoziemca

Przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców w Polsce reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409)

Każdy cudzoziemiec, który na mocy przepisów nie jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę w Polsce, chcący podjąć zatrudnienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi posiadać odpowiednie zezwolenie. O zezwolenie na pracę występuje zawsze pracodawca do właściwego wojewody.

W jaki sposób złożyć wniosek o wpis do RIS?

Formularz wniosku o wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych dostępny jest na stronie RIS.  Wypełniony elektronicznie wniosek można: podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub podpisać potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Formularz wniosku o wpis można również wypełnić ręcznie lub w wersji Word. Wzór wniosku o wpis stanowi załącznik do rozporządzenia w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych. Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć (przesłać) do właściwego wojewódzkiego urzędu pracy.

Wpis do rejestru jest bezpłatny.

Jak zgłosić instytucję do RIS?

Wpis do rejestru uzyskuje się na wniosek o wpis do rejestru instytucji szkoleniowych złożony w  wojewódzkim urzędzie pracy, właściwym dla siedziby danej instytucji.

W przypadku oddziałów/filii instytucji szkoleniowych:
 • oddział/filia posiadająca uprawnienia do samodzielnego działania rejestruje się samodzielnie w wojewódzkim urzędzie pracy właściwym dla siedziby oddziału/filii, po uzgodnieniu z jednostką macierzystą,
 • oddział/filię nie posiadającą uprawnień do samodzielnego działania rejestruje jednostka macierzysta w wojewódzkim urzędzie pracy właściwym dla siedziby jednostki macierzystej.
Do wniosku o wpis do rejestru instytucja dołącza kopię aktualnego dokumentu, na podstawie którego prowadzi edukację pozaszkolną, w przypadku gdy brak jest takiej informacji w publicznie dostępnym rejestrze elektronicznym (takim jak np. CEIDG, KRS).

Jeżeli instytucja posiada ważną akredytację lub certyfikat jakości w zakresie świadczenia usług szkoleniowych do wniosku o wpis dołącza także kopię dokumentu potwierdzającego ten fakt.

Rejestr Instytucji Szkoleniowych

Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS) jest bazą danych zawierającą informacje o kilkunastu tysiącach instytucji szkoleniowych i ich ofercie.

Dla instytucji szkoleniowych RIS stanowi narzędzie reklamy oferowanych usług. Pracownikom oraz klientom urzędów pracy pomaga zorientować się w ofercie szkoleniowej i dokonać racjonalnego wyboru.

Wpis do rejestru jest wymagany:
 • od instytucji szkoleniowych ubiegających się o zlecenie na szkolenie osób bezrobotnych i poszukujących pracy finansowane ze środków publicznych,
 • od instytucji przeprowadzających egzaminy na zakończenie przyuczenia do pracy (w ramach przygotowania zawodowego dorosłych).
Rejestr instytucji szkoleniowych zawiera m.in. informację o:
 • nazwie i adresie instytucji szkoleniowej,
 • tematyce szkoleń/ przygotowania zawodowego dorosłych,
 • kadrze dydaktycznej,
 • bazie lokalowej, jej wyposażeniu oraz współpracy z pracodawcami,
 • ocenie jakości szkoleń,
 • liczbie uczestników objętych szkoleniami/przygotowaniem zawodowym dorosłych w okresie ostatniego roku,
 • udzielanej pomocy uczestnikom i absolwentom szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych w okresie ostatniego roku.

Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia

Prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług: pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego, pracy tymczasowej – jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292) i wymaga wpisu do rejestru agencji zatrudnienia.

Dokumentem potwierdzającym wpis do ww. rejestru jest – wydawany przez  marszałka województwa - certyfikat. Uprawnienie do świadczenia pracy tymczasowej wymaga osobnego certyfikatu. Rejestr agencji zatrudnienia prowadzony jest przez marszałków województw i publikowany w internecie na stronie: http://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz. Rejestr ten jest ogólnie dostępny i służy do weryfikacji podmiotów posiadających status agencji zatrudnienia.
Zobacz jak wygląda procedura.

Na stronie Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia znajdziesz informacje dotyczące agencji zatrudnienia z UE/EOG.

Procedurę dokonywania rejestracji określają przepisy art. 18e ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wniosek o wpis do rejestru składa się marszałkowi województwa, właściwemu dla siedziby podmiotu (w praktyce do właściwego Wojewódzkiego Urzędu Pracy). Wraz z wnioskiem należy dołączyć oświadczenie o treści podanej w art. 18e ust. 2 i 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz dowód dokonania opłaty w wysokości 200 zł na rachunek samorządu województwa.

Wzór wniosku o wpis do rejestru agencji zatrudnienia określony został: rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących działalności agencji zatrudnienia (Dz. U. poz. 1064)

Zgodnie z art. 18c ust. 1 pkt 4 ww. ustawy nie wymaga wpisu do rejestru agencji zatrudnienia świadczenie usług z zakresu agencji zatrudnienia przez przedsiębiorców zagranicznych posiadających uprawnienia i prowadzących zgodnie z prawem działalność w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogą korzystać ze swobody świadczenia usług na podstawie umów zawartych przez te państwa z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi i zamierzających świadczyć te same usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ww. przedsiębiorcy zagraniczni, przed rozpoczęciem działalności w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zobowiązani są do złożenia marszałkowi województwa, właściwemu dla miejsca świadczenia usług, zawiadomienia, na zasadach określonych w art. 19i ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Jak zgłosić nowy zawód do klasyfikacji zawodów i specjalności?

Wnioskodawcami o wprowadzenie do klasyfikacji nowych zawodów/specjalności mogą być ministerstwa lub urzędy centralne, stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców i inne instytucje merytorycznie kompetentne dla danego zawodu/specjalności.

Wniosek powinien zawierać uzasadnienie celowości wprowadzenia zawodu do klasyfikacji, opis zawierający krótką syntezę zawodu i zadania zawodowe, a także informacje dotyczące wymaganego wykształcenia oraz regulacji prawnych danego zawodu, jeśli takie obowiązują.

Analogicznie, zgłosić można wniosek o wykreślenie z Klasyfikacji zawodu/specjalności lub o zmianę nazwy w Klasyfikacji zawodu/specjalności wraz z uzasadnieniem  jego celowości.

Wniosek należy kierować na adres:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Rynku Pracy
ul. Nowogrodzka 11
00-513 Warszawa

Więcej informacji uzyskasz na stronie Klasyfikacja zawodów i specjalności.

Klasyfikacja zawodów i specjalności

Klasyfikacja zawodów i specjalności jest usystematyzowanym zbiorem zawodów i specjalności występujących na rynku pracy. Stanowi "spis z natury" zawodów zidentyfikowanych na rynku pracy.

Klasyfikacja opracowana została w oparciu o Międzynarodowy Standard Klasyfikacji Zawodów ISCO-08. Aktualizowanie klasyfikacji, w celu dostosowania do zmian zachodzących na rynku pracy (polskim i europejskim), poprzez wprowadzanie do niej nowych zawodów/specjalności, odbywa się co 2-3 lata w drodze zmian rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

Więcej informacji uzyskasz na stronie Klasyfikacja zawodów i specjalności.

Baza standardów kompetencji / kwalifikacji zawodowych

Baza danych standardów kompetencji/kwalifikacji zawodowych jest zbiorem informacji o ponad 500 zawodach, w tym o kompetencjach koniecznych do wykonywania zadań zawodowych wchodzących w skład zawodu. Informacje te zostały opracowane przez zespoły ekspertów na postawie badań terenowych u pracodawców i zostały zaakceptowane przez komisje złożone z przedstawicieli organizacji branżowych i zawodowych, pracodawców, pracobiorców i innych kluczowych partnerów społecznych.

Więcej informacji znajdziesz na ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl/

Baza danych modułowych programów szkolenia

Baza danych modułowych programów szkolenia zawiera programy szkoleń modułowych wraz z materiałami dydaktycznymi, pozwalające zbudować ofertę kursów przygotowujących do wykonywania ponad 250 zakresów prac. Program szkolenia opiera się na analizie pracy i proponuje sytuację dydaktyczną, która pozwala na opanowanie umiejętności i wiedzy potrzebnych do wykonywania konkretnych zadań zawodowych. Opis i analiza zadań zawodowych wyznacza operacyjne cele szkolenia i układ treści programowych. Program podzielony jest na tzw.  jednostki modułowe (odpowiadające zadaniom zawodowym), a te z kolei są zbiorami jednostek szkoleniowych – czyli sesji zajęć dydaktycznych.

Baza zawiera również 21 programów szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia. Dostępne są one zarówno w formie materiałów do realizacji zajęć stacjonarnych, jak i do realizacji szkoleń w technologii e-learningu.

Więcej informacji znajdziesz na ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę