Pytania i odpowiedzi - Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu


Pytania i odpowiedzi (FAQ)

Kiedy osoba bezrobotna utraci status osoby bezrobotnej podejmując działalność gospodarczą ?

Kiedy osoba bezrobotna utraci status osoby bezrobotnej podejmując działalność gospodarczą -  czy z datą wpisu do ewidencji czy też rozpoczęcia działalności gospodarczej ?

Osoba bezrobotna utraci status osoby bezrobotnej z dniem rozpoczęciai działalności gospodarczej.

Kiedy można zarejestrować się jako osoba bezrobotna ?

Do rejestracji można przyjść najwcześniej dzień po ustaniu zatrudnienia, utracie prawa do renty, wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej.

W celu z uzyskania statusu osoby bezrobotnego  na dzień rejestracji osoba bezrobotna musi spełniać warunki określone w art. 2 ust.1 pkt 2  ustawy o promocji zatrudnienia ( … ).  

Jakie dokumenty wymagane są przy rejestracji ?

 • dowód osobisty, a w przypadku jego braku: inny dokument tożsamości ze zdjęciem, poświadczenie o zameldowaniu oraz potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie dowodu przez urząd miejski z podanym numerem ewidencyjnym PESEL,
 • świadectwa ukończenia szkoły, dyplom albo zaświadczenie o ukończonych kursach i szkoleniach,
 • wszystkie świadectwa pracy oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień, w tym w przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy - zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia brutto w rozbiciu na poszczególne miesiące,
 • dokument świadczący o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac, jeżeli taki dokument posiada (w tym decyzja o orzeczonym stopniu niepełnosprawności).

Dodatkowo, w poszczególnych przypadkach należy przedłożyć również inne dokumenty:

Osoby, które zlikwidowały działalność gospodarczą przedkładają:

 • wszystkie decyzje o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej            z  Urzędu  Miasta  lub  Gminy,
 • zaświadczenie z ZUS-u  o  okresie podlegania  i opłacania  składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Osoby, które  złożyły   wniosek  o  wpis  do  ewidencji  działalności gospodarczej  i  jej  nie  rozpoczęły  przedkładają:

 • decyzję z Urzędu Miasta lub Gminy o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej zawierającą datę podjęcia działalności gospodarczej.

Osoby, które zgłosiły do ewidencji działalności gospodarczej wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej przedkładają:

 • dokument potwierdzający zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej  z  podaniem  okresu  jej  zawieszenia.

Osoby, które wykonywały pracę w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub spółdzielniach kółek rolniczych lub spółdzielniach usług rolniczych będąc członkami tych spółdzielni przedkładają:

 • zaświadczenie o  okresie  trwania  umowy członkowskiej,
 • zaświadczenie określające podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy za poszczególne miesiące, dni obrachunkowe (roczne lub miesięczne).

Osoby, które pracowały na podstawie umowy zlecenie, umowy agencyjnej lub współpracowały przy wykonywaniu tych umów przedkładają

 • zaświadczenie o okresie trwania umowy,
 • zaświadczenie określające podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy za poszczególne miesiące.

Osoby, które wykonywały pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą przedkładają:

 • zaświadczenie o osiągniętych dochodach za poszczególne miesiące.

Osoby zwolnione z zakładów karnych lub aresztów śledczych przedkładają:

 • świadectwo zwolnienia,
 • zaświadczenie o wykonywaniu pracy w zakładzie karnym lub areszcie śledczym z wyszczególnieniem wynagrodzenia brutto za każdy miesiąc wraz z informacją, jak kwota stanowiła podstwę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,
 • świadectwo potwierdzające okresy zatrudnienia przed aresztowaniem.

Osoby, u których ustało prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy lub służby, renty szkoleniowej, przedkładają:

 • decyzję o  przyznaniu  oraz  odmowie  przyznania   renty   z   tytułu  niezdolności do pracy lub służby, renty szkoleniowej z ZUS-u dotyczące okresu pobierania renty,
 • w przypadku braku decyzji  zaświadczenie z ZUS-u dotyczące okresu pobierania renty.

Osoby, które po ustaniu zatrudnienia nabyły prawo do świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku chorobowego i je utraciły przedkładają:

 • decyzję o okresie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego,
 • zaświadczenie o podstawie wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego.

Osoby,  które  po  ustaniu  zatrudnienia,  innej  pracy  zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia działalności pobierały zasiłek chorobowy, macierzyński lub opiekuńczy przedkładają:

 • zaświadczenie z ZUS-u o okresie pobierania zasiłku z podaniem podstawy wymiaru tego zasiłku.

Osoby zwolnione z zasadniczej służby wojskowej, nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych, służby wojskowej pełnionej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, ćwiczeń wojskowych, okresowej służby wojskowej oraz zasadniczej służby w obronie cywilnej i służby zastępczej przedkładają:

 • książeczkę wojskową.

Osoby, które były zatrudnione lub wykonywały inną pracę zarobkową za granicą u pracodawcy zagranicznego w krajach Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego przedkładają:

 • dokument U1/formularz E301,
 • zaświadczenie dotyczące okresów zaliczanych przy przyznaniu świadczenia (dokument U1/formularz E301 wystawia instytucja właściwa danego państwa).

Osoby poprzednio nie wymienione, które podlegały ubezpieczeniu  z innego tytułu przedkładają:

 • zaświadczenie z ZUS-u dotyczące opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i  Fundusz Pracy.

Rejestracji nie dokonuje się w przypadku nie przedłożenia wymaganych dokumentów lub odmowy złożenia podpisu na karcie rejestracyjnej.

Jaka jest wysokość zasiłku ?

Wysokość zasiłku jest zróżnicowana;

 

 • do 5 lat stażu pracy przysługuje zasiłek w wysokości 80% zasiłku podstawowego,
 • od 5 do 20 lat stażu pracy przysługuje 100% zasiłku podstawowego,
 • co najmniej 20 lat stażu pracy przysługuje 120% zasiłku podstawowego.

Zasiłek dla bezrobotnych podlega waloryzacji z dniem 1 czerwca i jest wypłacany w okresach miesięcznych z dołu. Zasiłek za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę przysługującego zasiłku przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który przysługuje zasiłek.

Informacje o aktualnej  kwocie zasiłku mogą Państwo uzyskać bezpośrednio w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarosławiu, lub telefonicznie oraz za pośrednictwem naszego serwisu internetowego.

Czy można dokonać rejestracji jako osoba bezrobotna będąc na zasiłku chorobowym ?

Nie osoba bezrobotna na dzień rejestracji  nie może przebywać na zasiłku chorobowym, macierzyńskim czy też świadczeniu rehabilitacyjnym. 

Czy można zarejestrować się jako osoba bezrobotna w czasie odszkodowania w związku ze skróconym okresem wypowiedzenia ?

Tak, jednakże prawo do zasiłku będzie przysługiwało dopiero po okresie odszkodowania i zasiłek będzie pomniejszony o okres wypłaconego odszkodowania. 

Kiedy i na jaki okres przysługuje dodatek aktywizacyjny ?

Osobie bezrobotnej, posiadającej prawo do zasiłku przysługuje dodatek aktywizacyjny, jeżeli:

1/ w wyniku skierowania prze powiatowy urząd pracy podjęła zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę:

2/  z własnej inicjatywy podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową.

W przypadku pierwszym dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę  a otrzymywanym wynagrodzeniem , nie większej jednak niż 50% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust.1, przez okres, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.

W drugim przypadku dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości do 50 % zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust.1, przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.

Czy po zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach będzie przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych?

Niestety nie, podstawę składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej musi stanowić kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie.
 

Jak i kiedy powiadomić urząd pracy o podjęciu pracy ?

Bezrobotny jest zobowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku.
 

Jakie prawa ma osoba bezrobotna?

Jako osoba bezrobotna masz prawo do:
 1. rejestracji we właściwym powiatowym urzędzie pracy po przedstawieniu niezbędnych dokumentów;
 2. zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli spełniasz ustawowe warunki do jego nabycia (dodatkowo jeżeli jesteś cudzoziemcem, który posiada zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 ust. 1 albo art. 126 ust. 1 (ustawa o cudzoziemcach -  Dz. U. z 2017r. poz. 2206, z późn. zm.), albo wizę wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to aby uzyskać status bezrobotnego i nabyć prawo do zasiłku musisz bezpośrednio przed rejestracją jako osoba bezrobotna być zatrudniony nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 6 miesięcy); 
 3. korzystania nieodpłatnie z usług rynku pracy, takich jak: pośrednictwo pracy na terenie kraju i za granicą, poradnictwo zawodowe w tym udział w zajęciach aktywizacyjnych, organizowanych w powiatowych i wojewódzkich urzędach pracy;
 4. skierowania do podmiotów, gmin, pracodawców, przedsiębiorców, agencji zatrudnienia, na subsydiowane zatrudnienie, np. w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie użytecznych, grantu na telepracę, świadczenia aktywizacyjnego po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub sprawowaniem opieki nad osobą zależną;
 5. ubiegania się o:
 1. ubezpieczenia zdrowotnego, o ile nie podlegasz ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu np. ubezpieczenie rolników w KRUS, z tytułu pobierania renty rodzinnej.

Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych to świadczenie, wypłacane osobom bezrobotnym przez powiatowe urzędy pracy po dokonaniu formalnej rejestracji i spełnieniu odpowiednich warunków.

Przejdź na stronę Zasiłek dla osób bezrobotnych, aby dowiedzieć się więcej.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych

Informacje w tym zakresie znajdziesz na stronie Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki.

Utrata statusu osoby bezrobotnej

Informacje w tym zakresie znajdziesz na stronie Utrata statusu osoby bezrobotnej.

Roboty publiczne dla bezrobotnych

Informacje w tym zakresie znajdziesz na stronie Roboty publiczne.

Pomoc w poszukiwaniu pracy dla osób niepełnosprawnych

Informacje w tym zakresie znajdziesz na stronie Dla niepełnosprawnych.

Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia

Prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług: pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego, pracy tymczasowej – jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.) i wymaga wpisu do rejestru agencji zatrudnienia.

Dokumentem potwierdzającym wpis do ww. rejestru jest – wydawany przez  marszałka województwa - certyfikat. Rejestr agencji zatrudnienia prowadzony jest przez marszałków województw i publikowany w internecie na stronie: http://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz. Rejestr ten jest ogólnie dostępny i służy do weryfikacji podmiotów posiadających status agencji zatrudnienia.
Zobacz jak wygląda procedura.

Na stroenie Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia znajdziesz informacje dotyczące agencji zatrudnienia z UE/EOG.

Procedurę dokonywania rejestracji określają przepisy art. 18e ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wniosek o wpis do rejestru składa się marszałkowi województwa, właściwemu dla siedziby podmiotu (w praktyce do właściwego Wojewódzkiego Urzędu Pracy). Wraz z wnioskiem należy dołączyć oświadczenie o treści podanej w art. 18e ust. 2 i 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz dowód dokonania opłaty w wysokości 200 zł na rachunek samorządu województwa.

Wzór wniosku o wpis do rejestru agencji zatrudnienia określony został: rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących działalności agencji zatrudnienia (Dz. U. poz. 1064)

Zgodnie z art. 18c ust. 1 pkt 4 ww. ustawy nie wymaga wpisu do rejestru agencji zatrudnienia świadczenie usług z zakresu agencji zatrudnienia przez przedsiębiorców zagranicznych posiadających uprawnienia i prowadzących zgodnie z prawem działalność w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego lub pracy tymczasowej na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogą korzystać ze swobody świadczenia usług na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi i zamierzających świadczyć te same usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – korzystających ze swobody świadczenia usług, o której mowa w art. 49 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

Ww. przedsiębiorcy zagraniczni, przed rozpoczęciem działalności w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego lub pracy tymczasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zobowiązani są do złożenia marszałkowi województwa, właściwemu dla miejsca świadczenia usług, zawiadomienia, na zasadach określonych w art. 19i ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Jakiej pomocy może oczekiwać osoba niepełnosprawna zarejestrowana w urzędzie pracy?

Osoba niepełnosprawna może być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako:
 • bezrobotny – to osoba, która posiada ustaloną niepełnosprawność, jednak nie jest uprawniona m.in. do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej, zasiłku stałego.
 • poszukujący pracy – to osoba, która oprócz ustalonej niepełnosprawności jest uprawniona  m.in. do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej, zasiłku stałego.
Osoba z orzeczonym stopniem o niepełnosprawności, która jest zdolna do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, posiadająca status "bezrobotnego" może skorzystać ze wszystkich usług urzędu pracy i instrumentów przewidzianych dla osoby bezrobotnej.

Dla osób niepełnosprawnych posiadających status "poszukującej pracy", a nie pozostających w zatrudnieniu, przewidziane są usługi urzędu pracy i instrumenty finansowane ze środków PFRON.

Przejdź na stronę Dla niepełnosprawnych, aby dowiedzieć się więcej.

Jakie obowiązki ma osoba bezrobotna?

Informacje w tym zakresie znajdziesz na stronie Prawa i obowiązki osoby bezrobotnej.

Jakie jest bezrobocie w moim powiecie?

Przejdź na stronę Bezrobocie rejestrowane, aby zapoznać się z danymi statystycznymi dotyczącymi bezrobocia.

Jak sprawdzić, czy prywatna agencja zatrudnienia działa legalnie?

Warunkiem prowadzenia legalnej działalności w zakresie agencji zatrudnienia jest posiadanie wpisu do rejestru agencji zatrudnienia. Rejestr agencji zatrudnienia prowadzony jest przez marszałków województw i publikowany w internecie na tej stronie.

Rejestr ten jest ogólnie dostępny i służy do weryfikacji podmiotów posiadających status agencji zatrudnienia. Wyszukiwarka umożliwia wyspecyfikowanie listy wszystkich agencji zatrudnienia z poszczególnych województw lub wyszukanie agencji zatrudnienia wg nazwy (fragmentu nazwy), numeru NIP lub numeru wpisu do rejestru agencji zatrudnienia.

Gdzie znajdę na stronie formularze potrzebne do rejestracji jako bezrobotny?

Aby zarejestrować się jako bezrobotny, niezbędne jest wypełnienie formularza Zgłoszenie do rejestracji. Na jego podstawie ustalony zostanie status osoby na rynku pracy.

Dodatek aktywizacyjny

Informacje w tym zakresie znajdziesz znajdziesz na stronie Dodatek aktywizacyjny.

Czym się zajmują agencje zatrudnienia?

Agencje zatrudnienia są instytucjami rynku pracy realizującymi zadania określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Podmioty te – posiadające wpis do rejestru agencji zatrudnienia – uprawnione są do świadczenia usług w zakresie pośrednictwa pracy, pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego lub pracy tymczasowej.

Rejestr agencji zatrudnienia zamieszczony jest na tej na stronie internetowej KRAZ.

Usługa pośrednictwa pracy polega w szczególności na:
 1. udzielaniu pomocy osobom w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,
 2. pozyskiwaniu i upowszechnianiu ofert pracy,
 3. udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,
 4. informowaniu kandydatów do pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,
 5. inicjowaniu i organizowaniu kontaktów osób poszukujących odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z pracodawcami,
 6. kierowaniu osób do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, o którym mowa w art. 85 ust. 2 ww. ustawy,
Usługa doradztwa personalnego polega w szczególności na:
 1. prowadzeniu analizy zatrudnienia u pracodawców, określaniu kwalifikacji pracowników i ich predyspozycji oraz innych cech niezbędnych do wykonywania określonej pracy,
 2. wskazywaniu źródeł i metod pozyskania kandydatów na określone stanowiska pracy,
 3. weryfikacji kandydatów pod względem oczekiwanych kwalifikacji i predyspozycji,
Usługa poradnictwa zawodowego polega w szczególności na:
 1. udzielaniu pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia,
 2. udzielaniu informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych, w szczególności o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia,
 3. inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych, zajęć aktywizujących w zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,
 4. udzielaniu pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy, w szczególności na udzielaniu informacji i doradztwie w tym zakresie,
Usługa pracy tymczasowej polega na zatrudnianiu pracowników tymczasowych i kierowaniu tych pracowników oraz osób niebędących pracownikami do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika, na zasadach określonych w przepisach o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.
Wyświetlanie 1 - 20 z 115 rezultatów.
Pozycji na stronę: 20

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę